6. Luchter Zeeduinen

Dit gebied, eigendom van Staatsbosbeheer, bestaat uit de zeereep en de aangrenzende zeeduinen. Naast dichte struwelen komen meer open delen voor met bijzondere plantengroei, met name in de valleien waar de bodemlaag is afgeplagd. Hier vinden we onder andere Strandduizendguldenkruid en Parnassia. Broedvogels van dit gebied zijn Roodborsttapuit, Nachtegaal, Koekoek en Kneu.
Voor wandelaars is het gebied het gehele jaar opengesteld op wegen en paden. Vanaf het fietspad naar Zandvoort is het gebied goed te overzien.