Top vogelgebied, De Groene Jonker

Top vogelgebied, De Groene Jonker

Van: Wil Heemskerk
vrijdag 5 mei 2017

Op vrijdag 5 mei vertrokken wij,  Dineke, Annelies, Cees en mijn persoontje naar de Groene Jonker. Om kwart voor negen waren wij bij de plas aanwezig. De temperatuur van 10 graden met een gevoelstemperatuur van 2 graden was even wennen. Ook de wind van 4 bf was een tegenvaller, maar gelukkig had het geen nadelige invloed op het aantal vogels. Vooral het arriveren van wolken van honderden Zwarte Sterns viel als een warme deken op ons neer. De kou was snel vergeten toen er grote aantallen Gierzwaluwen, Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen kwamen aanvliegen. Veelvuldig was de Snor met zijn ratelende zang te horen, bij de ingang tussen de struiken en het hoge gras zat ook nog de Sprinkhaanzanger volop te zingen. Wat later zong de Blauwborst tussen de vele aanwezige Rietzangers zijn liedje mee. Het was een prachtige vogelochtend met vele waarnemingen , zie de vogellijst.

Waarnemingen van vrijdag 5 mei;
Rietzanger, Rietgors, Wulpen 100, Regenwulp, Zwarte Stern 300, Grutto, Kluut, Lepelaar, 2x Geoorde Fuut, Kokmeeuw, Blauwborst, Bergeend, 4x Bosruiter, Kemphaan, Grasmus, Boerenzwaluw veel, Gierzwaluw veel, Huiszwaluw veel, Tureluur, Fazant, Snor, Sprinkhaanzanger, Koolmees, Pimpelmees, Tuinfluiter, Bontbekplevier, Boomleeuwerik, Bruine Kiekendief, Fitis, Tjiftjaf, Kievit, Roodborst, Knobbelzwaan, Aalscholver, Blauwe Reiger, Vink, Grauwe Gans, Kleine Karekiet, Visdief, Groenpootruiter, Koekoek, Meerkoet, Scholekster, Spreeuw, Tafeleend, Witte Kwikstaart, Zwarte Kraai, Zwarte Ruiter, Nachtegaal, Winterkoning, Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend.
Groeten, Wil Heemskerk.