“Provinciale Staten laat de Smient schieten”

“Provinciale Staten laat de Smient schieten”
Smient in de Arkemheenpolder

van: George Hageman
donderdag 8 nov. 2017

Ondanks 10.000(!) protest e-mails heeft Provinciale Staten gisteren helaas het Faunabeheerplan goedgekeurd.
Daarmee ligt de weg vrij voor het afschieten van maximaal 5000 Smienten.

Zie onderstaande reactie van de Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland.

Van: Susanne Kuijpers
Onderwerp: RE: Actie laat de smient niet schieten

Beste mensen,

Daarnet heeft de behandeling van de faunabeheerplan smient in PS plaatsgevonden.

PvdA. PvdD, GL, 50plus en PVV dienden een motie in om GS op te roepen het faunabeheerplan niet goed te keuren werd alleen door deze indienende partijen gesteund waardoor er geen meerderheid was en de motie verworpen is. PS heeft jammer genoeg dus niet kunnen voorkomen dat het faunabeheerplan goedgekeurd wordt.

Bij de behandeling hielden PvdA en PvdD een heel goed verhaal waarbij alle argumenten die ook in onze gezamenlijk brief stonden naar voren werden gebracht. De VVD probeerde verwarring te zaaien door te stellen dat internationaal gezien de smient niet met uitsterven bedreigd is en dat er daarom sprake zou zijn van een gunstige staat van instandhouding, in feite hetzelfde als in het faunabeheerplan beweerd wordt. Maar dat is onzin natuurlijk: de staat van instandhouding gaat niet over wel of niet met uitsterven bedreigd zijn van een soort, maar om de doelen die op nationaal of provinciaal niveau beoogd zijn voor een gezonde populatie. Als je pas zou stoppen met schieten als een soort op uitsterven staat, dan ben je meestal al te laat. En dat het zo ver komt wordt nu juist voorkomen door de staat van instandhouding te bepalen.

Het CDA kwam nog met het verhaal dat we op zouden moeten passen dat de smienten niet net als de ganzen opeens heel veel toe gaan nemen. Dat slaat werkelijk nergens op, want smienten broeden hier uiteraard niet. En bovendien is uitvoering van het faunabeheerplan ook helemaal niet bedoeld om de populatie in toom te houden.

En ook de SP maakte er geen fraai optreden van door te zeggen dat er grote onduidelijkheid bestaat over de staat van instandhouding omdat zowel uit de stukken als uit de informatie van de natuurorganisaties niet zou blijken hoe het nu zit met de staat van instandhouding. Terwijl we dat toch klip en klaar duidelijk hebben gemaakt, inclusief verwijzingen naar de website van Sovon waarop de informatie te vinden is (ik heb het betreffende Statenlid vorige week daar zelfs nog een screenshot van gestuurd en hem er ook nog over gesproken).

Gedeputeerde Weber gaf aan dat de provincie het faunabeheerplan op hoofdlijnen getoetst heeft aan de eisen uit de wet en de provinciale verordening en vindt dat het een goed plan is dat ook goed onderbouwd is. En hij gaf aan dat de FBE had laten weten dat er dit jaar maximaal 5000 smienten geschoten zullen worden.

Maar dat is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Want doordat de goedkeuring nog niet rond was mocht er nu nog niet geschoten worden. Dus tegen de tijd dat de goedkeuring wel geformaliseerd is, is er al minimaal 1,5 maand voorbij van de periode waarin smienten geschoten mogen worden, dus logisch dat er dan een lager quotum volstaat dan het maximum dan andere jaren voor het hele jaar geldt.

Al met al dus een teleurstellende toestand daar bij Provinciale Staten. Ik heb in ieder geval de Statenleden die wel zijn opgekomen voor de smienten bedankt voor hun inzet. En nu moeten we maar even het goedkeuringsbesluit afwachten en nagaan hoe we daarmee om willen gaan. Ik denk dat de kans groot is dat we weer een juridische procedure gaan starten. Ik houd jullie op de hoogte van het vervolg en de verdere ontwikkelingen!

Groeten,

Susanne

Susanne Kuijpers
Regisseur ruimelijke ordening, natuur & landschap 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holla
nd