het strandreservaat Noordvoort

het strandreservaat Noordvoort

Persbericht gemeente Noordwijk

Op donderdag 26 mei is de realisatie van het strandreservaat Noordvoort van start gegaan

De Vereniging van Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk mag trots zijn op het startschot dat donderdag is gegeven voor de realisatie van het strandreservaat. Het initiatief is door de vereniging genomen en heeft er uiteindelijk toe geleid dat alle betrokken partijen het eens zijn over het plan en de financiering. De vereniging heeft lang gelobbyd en ondersteuning gezocht bij de natuurverenigingen van Zuid-Kennemerland. Er kwam een versnelling op gang door de prijs van € 10.000 die toegekend werd door het Eneco Luchterduinenfonds. Daarmee konden een ontwerp en een budgettaire raming worden gemaakt die aan alle partijen werd voorgelegd. Het project kreeg toen ook ambtelijke ondersteuning van de gemeente Noordwijk.

Noordvoort is een natuurontwikkelingsproject op het strand en duin nabij de gemeentegrens van Noordwijk en Zandvoort. Dit gebied heeft veel natuur- en landschappelijke waarden die versterkt en hersteld kunnen worden. Op deze manier wordt de beleving van de natuur door recreanten en bewoners vergroot. Het Noordvoort project bestaat uit twee fasen en heeft een geplande oplevering in medio 2017.

Eerste Fase: Dynamische duin

De eerste fase is in 2013 afgerond. Er is een dynamische duin met het prachtige uitzichtpunt gerealiseerd dat bij uitstek geschikt om de invloed van bewegend zand dat zich naar het binnenland verplaatst te zien en te beleven. Typische vloedmerk-en zeereepsoorten komen terug, zoals  biestarwegras, zeeraket, zeepostelein, blauwe zeedistel en zeewolfsmelk. En ook vogels als de strandplevier en de bontbekplevier vinden hier een broedplek of komen foerageren.

Tweede fase:  natuurbeleving

Het project gaat nu een tweede fase in. Noordvoort laat zien hoe natuurbescherming, natuurbeleving en natuureducatie in goede harmonie kunnen samengaan; door onder andere het plaatsen van een zonering waarbij de strandbezoekers via een pad worden verleid hun weg via de duinen te vervolgen. Informatie moeten bezoekers stimuleren de beschermende regels voor het gebied in acht te nemen. Hierdoor wordt het strand vrijgemaakt voor dieren die van nature in het gebied thuishoren, zoals vogels en zeehonden. Ook komt langs dit pad een tweede uitzichtpunt en rustpunten om de natuurbeleving nog groter te maken.

20160526_impressie Noordvoort