Excursie Zouweboezem

Excursie Zouweboezem

Van Gab de Croock
12 mei 2018

Vandaag 12 mei zijn we met een groep van 20 personen naar het natuurgebied De Zouweboezem te Ameide gegaan. Het was mooi weer met weinig wind dus gunstig om de rietvogels te bekijken en beluisteren.

Aangekomen op het kleine parkeerterreintje aan de Boezemweg bleken we niet de enige te zijn die dit gebied wilden bezoeken. Er bleek namelijk ook een excursie van het Zuid Hollands Landschap georganiseerd te zijn. Na wat overleg met de excursieleider van het ZHL konden we afzonderlijk ongestoord het gebied bezoeken.

Bij de “ingang” van het gebied werden we direct geconfronteerd met de luide zang van de Cettis zanger. Voor veel mensen een nieuwe soort. Mannetje en vrouwtje Bruine kiekendief vlogen ook dicht langs, zij hadden namelijk een nest in het riet langs het pad. In het riet waren Blauwborst, Rietzanger, en Rietgors, van dichtbij, duidelijk te zien en te horen.

Na een stukje lopen arriveerden we bij een plasje waar nestplankjes voor Zwarte sterns zijn neergelegd. Deze parmantige vogels scheerden in groepjes over het water en waren volop bezig om paartjes te vormen. Vervolgens over het plankieren pad naar het kijkscherm waar nog een lepelaar werd waargenomen die zich stond te poetsen in het moerasgebied.

Hierna zijn we doorgelopen tot het eind van de verharde weg waar een kijkhut geplaatst is waar je rustig kunt zitten en genieten van de oud Hollandse polder, volop in bloei met boterbloemen en echte koekoeksbloem met op de achtergrond het gezang van Tjiftjaf, Zwartkop en Tuinfluiter.

Op de terugweg richting auto’s hebben we lange tijd stilgestaan bij een in het Fluitekruid zittende Bosrietzanger die zijn oeuvre van imitaties van Scholekster, Nachtegaal en andere vogels ten gehore bracht. Een prachtig schouwspel, hier werd ook menig plaatje geschoten.

Na het bezoek aan de Boezemweg zijn we nog even naar de Zouwendijk gereden waar de grootste kolonie Purperreigers van Nederland broed. De kolonie zit verscholen in een rietveld tussen de bomen waardoor de nesten niet zichtbaar zijn. Af en toe kun je de purperreigers van dichtbij over zien vliegen van en naar de kolonie. Blijkbaar hadden zij siësta want er kwam maar een enkeling over die gelukkig toch redelijk te bekijken waren.

Al met al een geslaagde excursie met mooi weer en een tevreden groep.
 
Gab de Croock

waarnemingen Zouweboezem
blauwborst, bruine kiekendief, tjiftjaf, kievit, tafeleend, fuut, canadese gans, grauwe gans, purperreiger, cettiszanger, rietzanger, winterkoning, snor, rietgors, zwarte stern, putter, groenling, huismus, zwarte kraai, spreeuw, houtduif, koekoek, kuifeend, zilvermeeuw, buizerd, fitis, wilde eend, bergeend, blauwe reiger, zwartkop, tuinfluiter, bosrietzanger, ooievaar, lepelaar, indische gans, dodaars, fazant, aalscholver, torenvalk, waterral, meerkoet, grutto, tureluur, boerenzwaluw, witte kwikstaart, vink, roodborsttapuit, merel, grasmus, fitis en kauw.
  51 soorten volgens mij !

foto’s: Gab de Croock en fotoserie: Jos Zonneveld