31 maart 2023 Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging tot deelneming aan de Algemene Ledenvergadering , te houden op vrijdag 31 maart 2023 om 20.00 uur

Op 31 maart zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in het Jan Verweij Natuurcentrum, Zilverschoon 20 te Noordwijk. Alle leden zijn van harte welkom. De vergaderstukken worden gepubliceerd op de website.
Na de vergadering zal Hein Verkade ons meenemen in de geschiedenis van gierzwaluwinventarisatie in Noordwijk.
De avond wordt afgesloten met een borrel.

Agenda ALV 31 maart 2023:

• Opening en vaststellen agenda
• Mededelingen van de voorzitter
• Notulen algemene ledenvergadering maart 2022 zie onze site https://www.strandloper.nl/strandlopers/Notulen-jaarvergadering-2022.pdf
• Jaarverslag 2022 ( Strandloper maart 2023 pagina 9en op de site jaarverslag 2022 )
• Financieel jaarverslag 2022 (zie Strandloper maart 2023 pagina 11)
• Verslag kascommissie
• Benoeming kascommissie 2024
• Begroting 2023 zie onze site: Jaarrekening-2022-VNVN.pdf (strandloper.nl)
• Rooster van aftreden bestuursleden: Johan Scholten en Robert Sluijs beiden herkiesbaar, Sam van der Meij is niet herkiesbaar; benoeming nieuw bestuurslid
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag en Sluiting