30 jaar vogels tellen in de AWD!

30 jaar vogels tellen in de AWD!

Van: George Hageman
maandag: 4 februari 2019

In het laatste nummer van Limosa staat een artikel over (ruim) 30 jaar broedvogelmonitoring in de AWD. Het is gebaseerd op de BMP-gegevens die van 1984-2015 zijn verzameld door tellers van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Fred Koning en assistenten (roofvogels en uilen). Namens onze vereniging hebben Leo Schaap en Jelle van Dijk bijgedragen aan de totstandkoming van dit uitgebreide artikel. Veel dank gaat ook uit naar alle tellers die de gegevens jarenlang hebben aangeleverd. De trendberekeningen (met de data van de tellers) komen van Sovon. Waternet en vertegenwoordigers uit beide vogelwerkgroepen hebben deze data in dit artikel gegoten.

Vincent van der Spek (Adviseur natuurbeheer en recreatie Waternet) schetst de grote lijnen:

a) Rode-lijstsoorten (op basis van de lijst uit 2017) nemen over de gehele linie af
b) duingraslandsoorten (met veel overlap met soorten vallend onder a) nemen over de gehele linie af
c) landelijk algemene soorten nemen over de gehele linie toe
d) soorten van bos en struweel noemen over de gehele linie toe (veel overlap met c)
e) maar in alle vier de bovengenoemde “categorieën” zijn uitzonderingen te vinden
f) het totaal aantal soorten dat jaarlijks broedt is t.o.v. de jaren ’70 afgenomen, het aandeel exoten is licht toegenomen
g) dat alles leidt per saldo tot een verarming in kwaliteit en diversiteit t.o.v. “vroeger” tijden – maar er zijn ook lichtpuntjes!
h) het is daarbij goed om te bedenken dat dit verval al (scherp) werd ingezet in de jaren ’70 (en dus niet later, zoals ik vogelaars met enige regelmaat heb horen zeggen!)
i) en dat in nagenoeg alle gevallen de trends in de AWD passen in bredere trends en daar dus geen AWD-specifieke oorzaken aan gehangen kunnen worden: zowel verdwenen, verschenen, afnemende en toenemende soorten passen in trends die in de gehele duinstreek te zien zijn, en meestal past het ook in landelijke, en soms zelfs in internationale trends.

Voor het volledige artikel zie: 30 jaar BMP AWD Limosa 91-3 vd Spek Schaap Ehrenburg

George